Përfaqësues të sektorit privat nga e gjithë Shqipëria u prezantuan me mënyrat dhe përfitimet nga bashkëpunimi me Swisscontact/Projekti C4EE si dhe përfshirjen e të rinjve në nevojë në modelet inovative që krijojnë punësim.