Aktivitet komunitar i planifikuar dhe organizuar nga vetë pjesëmarrësit e Ciklit të Këshillimit në Durrës.